ಎತ್ತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರೈತ ಮಿತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಸಂಘಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ದೇಣಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಕೋರಿಕೆ


FOR DONATION

Merchant name : ABHI FOUNDATION

UPI ID : 9194493038803122@cnrb

From : KVGB QR Merchant App

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು IFSC ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಸಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು