ಋಷಿ-ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ

ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಹಯೋಗ

ಪ್ರಭಾಕರ ಖೇಡದ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,, ಕರ್ನಾಟಕ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ, ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಋಷಿ-ಕೃಷಿ‌ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ವಿಷಯಗಳ‌ ಕುರಿತು ಅಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಚುಟುಕು ಬರಹಗಳ ಅಭಿಯಾನದ ಚುಟುಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ.


ಚುಟುಕು ಅಭಿಯಾನ ಅಯೋಜಕರ ನುಡಿ:
ಅಭಿಯಾನ-1


ಚುಟುಕುಗಳು.....