ಓಂ ಲೀಡರಶಿಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿ

ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಾಯಕತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ಬರೆದ ಅಭೀಃ ಪುಸ್ತಕ ಪಡೆಯಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9110885321


ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು


ಓದಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಆಂದೋಲನ